Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN FOCWA

VOOR ONDERNEMINGEN AANGESLOTEN BIJ DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN ONDERNEMERS IN HET CARROSSERIEBEDRIJF (FOCWA-VOORWAARDEN)

DOWNLOAD ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Definities

In deze voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:

1.1 Gebruiker: het FOCWA-lid dat deze algemene voorwaarden in een overeenkomst

gebruikt.

1.2 Wederpartij: de natuurlijke- of rechtspersoon, dan wel zijn rechtsopvolger, ten behoeve van wie door of vanwege gebruiker diensten worden verricht en/of een werk tot stand wordt gebracht.

1.3 Consument: een wederpartij, natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een

beroep of bedrijf.

1.4 Object: de zaak waarop een offerte of een overeenkomst betrekking heeft.

1.5 Consumentengeschil: een geschil tussen een gebruiker en een consument.

1.6 FOCWA-Eurogarantbedrijf: de onderneming van een gebruiker die is aangesloten bij de

Stichting FOCWA Garantiefonds en die herkenbaar is aan het schild met de tekst “FOCWAEurogarantbedrijf”

op het bedrijfspand.

1.7 FOCWA-Zekerheidsfondsbedrijf: de onderneming van een gebruiker die is aangesloten

bij de Stichting FOCWA Zekerheidsfonds en die herkenbaar is aan het schild met de tekst

“FOCWA-Zekerheidsfondsbedrijf” op het bedrijfspand.

1.8 Werkzaamheden: nieuwbouw, restauratie, schoonmaak, bekleding alsmede reparatie en

onderhoud.

1.9 Nieuwbouw: het bouwen, opbouwen, ombouwen en/of aanpassen van voertuigen

(waaronder begrepen aanhangwagens en trailers) of delen van voertuigen zoals

carrosserieën en/of onderstellen en alle daarmede in de ruimste zin verband houdende

voorbereidings-, uitvoerings- en afwerkingswerkzaamheden.

1.10 Restauratie: alle werkzaamheden, zoals ontmanteling, herstel en/of vervanging van

onderdelen, revisie, opbouw, met het specifieke doel het object te brengen in een uiterlijke en

technische staat van authenticiteit, waarvan aannemelijk is dat het deze bezat ten tijde van de

eerste aflevering door de fabrikant, alsmede het zo nodig geschikt maken van het object voor

het gebruik op de openbare weg.

1.11 Schoonmaak: alle werkzaamheden die gericht zijn op het reinigen en/of oppoetsen van

het object.

1.12 Bekleding: het opnieuw bekleden of herstellen van de bekleding van een object.

1.13 Reparatie en onderhoud: schadeherstel, lak en spuit-, onderhoud en alle overige

werkzaamheden aan of met betrekking tot voertuigen of delen van voertuigen die niet als

nieuwbouw, schoonmaak en/of restauratie kunnen worden beschouwd.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van

gebruiker, alsmede op de tussen gebruiker en de wederpartij gesloten overeenkomst(en) en

de daaraan voorafgaande rechtsbetrekkingen, ongeacht de woon- of vestigingsplaats(en) van

de bij die overeenkomst betrokken partijen en ook ongeacht de plaats waar de overeenkomst

tot stand is gekomen dan wel dient te worden uitgevoerd. De algemene voorwaarden zijn aan

de wederpartij voor of bij het sluiten van de overeenkomst ter hand gesteld.

2.2 Onverminderd het bepaalde in het vorige lid kan de wederpartij deze algemene

voorwaarden ook inzien bij de Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage of aan gebruiker

verzoeken zorg te dragen voor kosteloze, onmiddellijke toezending van een exemplaar

daarvan.

2.3 Deze algemene voorwaarden zullen te allen tijde prevaleren boven die, welke eventueel

door de wederpartij worden gehanteerd. Voor zover nodig wijst gebruiker hierbij uitdrukkelijk

de toepasselijkheid van die algemene voorwaarden van de wederpartij van de hand.

2.4 Indien enige bepaling van deze voorwaarden wordt vernietigd dan wel nietig of

anderszins niet afdwingbaar blijkt, zal het eventueel wel rechtsgeldige gedeelte daarvan in

stand blijven. Het vernietigde, nietige of niet afdwingbare gedeelte zal worden vervangen door

een bepaling die de bedoelingen van die oorspronkelijke bepaling weergeeft voor zover

maximaal rechtens toegestaan.

3. Offertes

3.1 Een offerte van gebruiker is een uitnodiging tot het doen van een aanbod.

3.2 Mocht een offerte evenwel als aanbod worden aangemerkt of kunnen worden

beschouwd, dan wordt dit geacht vrijblijvend te zijn gedaan, ook indien de offerte een termijn

voor aanvaarding inhoudt of anderszins uit de offerte voortvloeit dat zij onherroepelijk is.

3.3 Indien het in de offerte opgenomen aanbod niet vrijblijvend is, is het gedurende twee

weken na dagtekening daarvan geldig, tenzij gebruiker in de offerte uitdrukkelijk anders heeft

bepaald.

3.4 Alhoewel gebruiker de nodige zorgvuldigheid zal betrachten bij het formuleren van zijn

offertes, waaronder begrepen prijslijsten, brochures en andere gegevens die op enige

(aanstaande) rechtsbetrekking tussen gebruiker en wederpartij kan (gaan) duiden, kunnen de

uiteindelijk uit te voeren werkzaamheden dan wel de kosten daarvan hiervan afwijken, zet- en

drukfouten nog voorbehouden. De gebruiker kan dan ook niet instaan voor de juistheid en

volledigheid van hierin opgenomen gegevens, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is

overeengekomen.

4. Wijzigingen

4.1 Partijen kunnen slechts schriftelijk afwijkende voorwaarden of wijzigingen van de

overeenkomst overeenkomen. Deze zullen geen deel uitmaken van deze algemene

voorwaarden.

4.2 Indien tijdens het uitvoeren van werkzaamheden blijkt dat deze niet of niet geheel

uitvoerbaar zijn vanwege de staat van het object, de onderdelen daarvan of door de

wederpartij ter beschikking gestelde zaken, zal de gebruiker de wederpartij daarvan op de

hoogte brengen. Partijen zullen dan in onderling overleg bepalen of de overeenkomst dient te

worden gewijzigd. De overeenkomst zal indien nodig naar redelijkheid en billijkheid worden

gewijzigd.

5. Stelposten meer- en minderwerk

5.1 Indien in een overeenkomst voor bepaalde werkzaamheden één of meer stelposten of

verrekenbare hoeveelheden zijn opgenomen, zullen de daadwerkelijk verrichte

werkzaamheden en geleverde hoeveelheden worden verrekend.

5.2 Zodra de gebruiker voorziet, dat de desbetreffende stelpost het in de overeenkomst

opgenomen bedrag met meer dan 10% zal overschrijden, is de gebruiker gehouden de

wederpartij hiervan in kennis te stellen. Partijen zullen alsdan in onderling overleg bepalen of

de overeenkomst dient te worden gewijzigd. De aldus overeengekomen wijzigingen van de

overeenkomst zijn slechts bindend, nadat deze schriftelijk door de gebruiker zijn bevestigd en

deze bevestiging door beide partijen is ondertekend.

5.3 Zowel de gebruiker als de wederpartij hebben het recht om bij de in artikel 5.2 bedoelde

situatie de overeenkomst te ontbinden. De door de gebruiker tot het moment van ontbinding

verrichte werkzaamheden zullen in dat geval evenwel door de wederpartij verschuldigd

blijven.

6. Prijzen

6.1 Indien de wederpartij consument is, gelden prijzen inclusief BTW en overige heffingen,

tenzij door de gebruiker anders wordt vermeld. Indien de wederpartij geen consument is,

gelden prijzen exclusief BTW en overige heffingen, tenzij door de gebruiker anders wordt

vermeld.

6.2 Indien na de totstandkoming van een overeenkomst en voor het overeengekomen tijdstip

van op- of aflevering en/of beëindiging van de werkzaamheden de prijzen van hulpmaterialen,

grondstoffen of onderdelen, de lonen of welke prijsbepalende factoren dan ook, zijn gewijzigd,

mag de gebruiker de prijs overeenkomstig aanpassen. Indien de prijswijziging naar

maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, is de consument bevoegd

de overeenkomst te ontbinden.

6.3 Prijsverhogingen voortvloeiende uit op verzoek van de wederpartij verrichte aanvullingen

en/of wijzigingen van de overeenkomst, zijn voor rekening van de wederpartij.

6.4 Ter zake van de uitgevoerde werkzaamheden wordt door de gebruiker op verzoek van de

wederpartij een gespecificeerde nota verstrekt. Indien vooraf een prijs is overeengekomen,

wordt op verzoek van de wederpartij een schriftelijke specificatie van de werkzaamheden

verstrekt.

6.5 De wederpartij dient eventuele bezwaren tegen enige nota of factuur binnen 10 dagen na

ontvangst daarvan kenbaar te maken.

7. Betaling

7.1 Betaling dient te geschieden direct voor de op- of aflevering van het object, tenzij partijen

anderszins (bijvoorbeeld vooruitbetaling) zijn overeengekomen.

7.2 Indien betaling na de op- of aflevering van het object wordt overeengekomen, is de

wederpartij verplicht de verschuldigde vergoeding of het resterende gedeelte te voldoen

binnen dertig dagen na factuurdatum.

7.3 De vordering van gebruiker is evenwel terstond geheel opeisbaar, waarbij het verzuim

van de wederpartij tegelijkertijd intreedt, indien:

(a) de wederpartij een verzoek tot surséance van betaling indient of surséance van betaling is

verleend, haar faillissement is aangevraagd of zij in staat van faillissement is verklaard of tot

boedelafstand overgaat;

(b) beslag op het geheel, dan wel een gedeelte van het eigendom van de wederpartij wordt

gelegd;

(c) de wederpartij haar bedrijf, of althans een wezenlijk deel daarvan, staakt, vervreemdt,

aandelen daarin overdraagt aan een derde of op andere wijze voortzet.

7.4 Schulden van de wederpartij – ongeacht uit welke hoofde dan ook – dienen aan de

gebruiker contant of via girale of bancaire overschrijving te worden voldaan.

7.5 De wederpartij wordt in de wederkerige overeenkomst met de gebruiker geacht als eerste

te presteren. De prestatie van de gebruiker bestaat in dit verband uit op- of aflevering van het

object.

7.6 Indien de wederpartij enig verschuldigd bedrag niet tijdig voldoet, is zij, vanaf het moment

dat de ingevolge dit artikel bepaalde termijn voor nakoming is verstreken, zonder dat daartoe

een verdere in verzuimstelling noodzakelijk is een rente verschuldigd van 1% per maand

(waarbij een gedeelte van een maand als maand wordt beschouwd) over het verschuldigde

bedrag, tot aan de algehele voldoening daarvan.

7.7 Alle door de gebruiker redelijkerwijs te maken kosten ter verkrijging van voldoening

buiten rechte door de wederpartij van al hetgeen zij aan de gebruiker is verschuldigd, komen

voor rekening van de wederpartij.

7.8 Indien gebruiker de wederpartij in rechte moet betrekken om naleving van de

overeenkomst af te dwingen, is de wederpartij gehouden alle in verband met de gerechtelijke

procedure gemaakte kosten, zoals de kosten voor rechtsbestand en raadslieden, te betalen

indien gebruiker geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld.

8. Levertijd

8.1 De door gebruiker vermelde levertijd van het object is geen fatale termijn in de zin van

artikel 6:83 sub a BW maar een vrijblijvend opgegeven termijn.

8.2 Wijzigingen in de overeenkomst, zoals bedoeld in artikel 4.1, kunnen leiden tot

overschrijding van eventueel voorafgaand opgegeven levertijden. In geval van wijziging wordt

de levertijd geacht te zijn verlengd met een niet-fatale termijn naar verhouding met de

overeengekomen wijzigingen.

8.3 Na het verrichten van de overeengekomen werkzaamheden en kennisgeving daarvan

door de gebruiker aan de wederpartij, dient de wederpartij het betreffende object binnen één

week na verzending van de kennisgeving op te halen.

8.4 Indien de wederpartij niet aan de in lid 8.3 van dit artikel genoemde verplichting voldoet, is

zij niettemin gehouden de verschuldigde prijs te betalen, als ware het object aan haar

afgeleverd. In dat geval mag de gebruiker bovendien redelijke stallings- of opslagkosten bij de

wederpartij in rekening brengen.

9. Garantie

A. Gebruikers

1. De gebruiker garandeert dat de door hem verrichte of aan derden uitbestede

werkzaamheden naar goed vakmanschap worden uitgevoerd. Deze garantie wordt verleend

gedurende één jaar na op- of aflevering van het object en gehele betaling van de

verschuldigde vergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2. De gebruiker kan ten behoeve van de wederpartij een document afgeven waarin

garantiebepalingen voorkomen betreffende de verrichte werkzaamheden.

3. Ten aanzien van bij de werkzaamheden gebruikte zaken die niet door de gebruiker zelf

zijn vervaardigd geldt de garantie en de garantietermijn, voor zover van toepassing, van de

betreffende leverancier of fabrikant.

4. De in A lid 1 van dit artikel omschreven garantie geldt niet in het geval van:

a. gebreken die het gevolg zijn van een niet door of namens de gebruiker onzorgvuldige

uitgevoerde behandeling en/of blootstelling van het object aan extreme omstandigheden dan

wel het gevolg zijn van niet door of namens de gebruiker bij uitvoering gemaakte

constructiefouten met betrekking tot het object;

b. gebreken die zijn ontstaan door het gebruik van zaken die door de wederpartij aan de

gebruiker ter beschikking zijn gesteld tenzij de opdracht strekt tot opheffing van die gebreken;

c. bij daglicht niet met het blote oog waarneembare kleurverschillen in de laklaag van het

object;

d. aantasting van de laklaag van het object die is ontstaan:

- door een van buiten komende oorzaak;

- aan niet door de gebruiker aangebrachte of niet door de gebruiker bewerkte delen;

e. gebreken aan objecten die na aflevering door de gebruiker niet in de onderneming van de

gebruiker een nadere behandeling hebben ondergaan, terwijl deze nadere behandeling naar

goed vakgebruik wel noodzakelijk was en waarvan de noodzaak door de gebruiker schriftelijk

aan de wederpartij

uiterlijk bij op- of aflevering van het object kenbaar is gemaakt. Deze uitsluiting geldt alleen

als verband bestaat tussen het gebrek en het verzuim;

f. zaken dan wel werkzaamheden ten aanzien waarvan de gebruiker bij het sluiten van de

overeenkomst uitdrukkelijk te kennen geeft, dat hij zich niet kan verenigen met een aan hem

door de wederpartij voorgeschreven keuze van materialen, onderdelen en/of werkmethoden;

g. te bewerken zaken die zich in een staat bevinden die het onmogelijk maakt de aanwezige

gebreken – waaronder corrosie – binnen het kader van hetgeen is overeengekomen

afdoende te verhelpen of te verwijderen, alsmede wanneer de zaken niet in de onderneming

van de gebruiker zijn voorbewerkt.

5. De aanspraak op de garantie, zoals bedoeld in dit artikel A vervalt indien:

a. de wederpartij het object niet binnen de door de gebruiker vastgestelde termijn ter

beoordeling/controle aanbiedt aan welke beoordeling/controle voor de wederpartij geen

kosten zijn verbonden;

b. de wederpartij bij zichtbare gebreken haar reclames niet binnen een maand na aflevering

van het object schriftelijk met een duidelijke omschrijving van de klachten bij de gebruiker

indient;

c. de wederpartij die geen consument is, bij niet uiterlijk zichtbare gebreken haar reclames

niet binnen 14 dagen na het ontdekken van deze gebreken schriftelijk en met een duidelijke

omschrijving van de klachten bij de gebruiker indient;

d. de wederpartij de gebruiker niet in de gelegenheid stelt om het gebrek te verhelpen;

e. werkzaamheden die verband houden met de door de gebruiker verrichte werkzaamheden,

zonder toestemming van de gebruiker door anderen dan deze aan het object zijn verricht,

tenzij de noodzaak van het onmiddellijk verrichten van deze werkzaamheden door de

wederpartij kan worden aangetoond.

B. Gebruikers zijnde FOCWA-Eurogarantbedrijven en/of FOCWA Zekerheidsfondsbedrijven

1. Indien de werkzaamheden bestaan uit reparatie en onderhoud van een voertuig geeft de

gebruiker die tevens FOCWA-Eurogarantbedrijf en/of FOCWA-Zekerheidsfondsbedrijf is, aan

de wederpartij een FOCWA-Garantiebewijs cq. FOCWA-Zekerheidsgarantiebewijs af waarin

de garantiebepalingen voorkomen betreffende het door de gebruiker verrichte of aan derden

uitbestede reparatie en onderhoud.

2. Het FOCWA-Eurogarantbedrijf is niet verplicht een FOCWA-Garantiebewijs te verstrekken

voor verrichte werkzaamheden in opdracht van een autobedrijf.

3. Indien het FOCWA-Eurogarantbedrijf of het FOCWA-Zekerheidsfondsbedrijf geen

garantiebewijs heeft afgegeven, geldt de garantie zoals uiteengezet in lid A van dit artikel.

10. Aansprakelijkheid

10.1 De aansprakelijkheid van gebruiker voor enigerlei schade aan het object of zaken van

de wederpartij is beperkt tot het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekeraar in het

voorkomende geval uitkeert. Gebruiker zal gedurende de looptijd van de overeenkomst een

adequate bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering hebben.

10.2 Gebruiker is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van zaken van de wederpartij en/of

van derden die zich in of aan het object bevinden en die de gebruiker uit welken hoofde dan

ook onder zich heeft. Onder zaken van de wederpartij wordt tevens begrepen lading,

inventaris en schriftelijke bescheiden en waardepapieren.

10.3 Gebruiker is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen -maar

niet beperkt tot- gevolgschade, gederfde winst of enige schade voortvloeiend uit of verband

houdend met het niet kunnen realiseren van termijnen als bedoeld in artikel 8 en het afbreken

van voorafgaande onderhandelingen.

10.4 De in dit artikel 10 uiteengezette aansprakelijkheidsbeperkingen van gebruiker zijn niet

van toepassing voor zover dit in strijd is met toepasselijk dwingend recht of voor zover de

schadeveroorzakende gebeurtenis is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van

gebruiker of haar hoogste leidinggevend personeel.

11. Overmacht

11.1 Een tekortkoming van de gebruiker zal hem niet worden aangerekend indien hij in een

toestand van overmacht verkeert.

11.2 Onder overmacht wordt verstaan: een tekortkoming die gebruiker niet kan worden

toegerekend doordat zij niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling

of naar het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt, waaronder

begrepen het geval, dat gebruiker door een (toerekenbare) tekortkoming of onzorgvuldigheid

van derden niet in staat is zijn diensten te verrichten. Onder overmacht wordt mede begrepen:

(a) Bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van elke aard, en onverschillig op welke wijze

ontstaan;

(b) Vertraagde of te late toelevering door een of meerdere leveranciers van gebruiker;

(c) Transportmoeilijkheden of -belemmeringen van welke aard dan ook, waardoor het vervoer

naar gebruiker toe of van gebruiker naar de wederpartij wordt gehinderd of belemmerd;

(d) Oorlog(sgevaar) oproer, sabotage, overstroming, brand, uitsluitingen, bedrijfsbezetting,

werkstakingen en gewijzigde overheidsmaatregelen;

11.3 In geval van overmacht heeft de gebruiker binnen 3 weken na het ontstaan van een

omstandigheid die overmacht oplevert het recht om naar keuze ofwel de termijn van op- of

aflevering te wijzigen ofwel de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, zonder

gehouden te zijn tot het betalen van schadevergoeding.

11.4 Na ontbinding van de overeenkomst heeft de gebruiker recht op vergoeding van de door

hem reeds gemaakte kosten en/of uitgevoerde werkzaamheden, welk recht bij reparatie en

onderhoud de gebruiker slechts heeft voor zover de wederpartij daar voordeel bij heeft.

12. Vervangen onderdelen

De bij de werkzaamheden vervangen en/of achtergebleven onderdelen en/of materialen

worden eigendom van de gebruiker, tenzij partijen schriftelijk anderszins overeenkomen. In

dat geval dient de wederpartij direct na de op- of aflevering van het object deze onderdelen

en/of materialen in ontvangst te nemen.

13. Tekeningen en overige bescheiden

13.1 Tekeningen en overige bescheiden - met uitzondering van expertiserapporten en door

de wederpartij geleverde schriftelijke stukken - die deel uitmaken van de overeenkomst of

offerte, blijven eigendom van de gebruiker en mogen niet zonder zijn toestemming op welke

wijze dan ook geheel of gedeeltelijk worden overgenomen of gereproduceerd of aan derden

ter inzage worden gegeven. Zij dienen op eerste aanmaning aan de gebruiker te worden

geretourneerd.

14. Ontbinding

14.1 Ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de

daartoe gerechtigde. Alvorens een schriftelijke ontbindingsverklaring tot een partij wordt

gericht zal deze te allen tijde de ander schriftelijk in gebreke stellen en deze een redelijke

termijn gunnen om alsnog zijn verplichtingen na te komen dan wel tekortkomingen te

herstellen waarbij tekortkomingen nauwkeurig schriftelijk omschreven dienen te worden.

14.2 Indien de wederpartij niet, niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk voldoet aan enige

betalingsverplichting, voortvloeiende uit enige met de gebruiker gesloten overeenkomst en

zoals uiteengezet in artikel 5 van deze algemene voorwaarden, kan de gebruiker zonder

ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst onmiddellijk geheel of

gedeeltelijk ontbinden.

14.3 Indien de wederpartij een natuurlijk persoon is, hebben de gezamenlijke erfgenamen bij

zijn overlijden de mogelijkheid om de werkzaamheden volledig uit te laten voeren, dan wel

begonnen werkzaamheden te doen staken met vergoeding van de kosten van reeds door de

gebruiker verrichte werkzaamheden. De gezamenlijke erfgenamen dienen binnen één maand

na het overlijden van de wederpartij aan de gebruiker schriftelijk kenbaar te maken voor welke

mogelijkheid wordt gekozen, bij gebreke waarvan de gebruiker het recht heeft de

overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.

14.4 De gebruiker zal bij ontbinding van de overeenkomst, zoals bedoeld in de leden 2 en 3

van dit artikel, gerechtigd zijn betaling te vorderen van de gehele overeengekomen prijs,

indien alle werkzaamheden door hem zijn verricht dan wel een evenredig gedeelte van de

overeengekomen prijs, indien de werkzaamheden gedeeltelijk zijn verricht onverminderd het

recht op vergoeding van de door hem geleden schade tengevolge van de ontbinding van de

overeenkomst.

15. Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

15.1 Alle in het kader van een overeenkomst (op)geleverde en nog (op) te leveren zaken

(waaronder ook objecten) blijven uitsluitend eigendom van de gebruiker totdat alle

vorderingen die de gebruiker heeft of zal verkrijgen op de wederpartij in het kader van die

overeenkomst -of andere gelijksoortige overeenkomsten- volledig zijn betaald.

15.2 Totdat de wederpartij aan de gebruiker alle in het kader van overeenkomst (en/of van

eerdere soortgelijke overeenkomsten) verschuldigde bedragen heeft voldaan, kan de

gebruiker de desbetreffende zaken van de wederpartij onder zich houden en daarop zijn

vordering met voorrang verhalen, tenzij de wederpartij ter voldoening van deze bedragen

voldoende zekerheid stelt.

15.3 Indien de ingevolge artikel 7 bepaalde termijn voor betaling van een verschuldigd

bedrag voor werkzaamheden is verstreken, is de gebruiker tevens gerechtigd de aan het

object of onderdelen daarvan gemonteerde zaken die zijn eigendom zijn, te demonteren voor

zover daardoor geen schade wordt toegebracht aan het object. De gebruiker kan de hieraan

verbonden kosten in rekening brengen bij de wederpartij.

15.4 In geval van be- of verwerking door gebruiker van de in lid 1 van dit artikel genoemde

zaken met door of vanwege gebruiker verstrekte (hulp)zaken worden de be- of verwerkte

zaken (hoofdzaken in de zin van artikel 3:4 BW) geacht door de wederpartij aan de gebruiker

in vuistpand te zijn verstrekt.

15.5 Indien werkzaamheden zijn verricht is de wederpartij verplicht de aan haar onder

eigendomsvoorbehoud (op)geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar

eigendom van de gebruiker te bewaren.

15.6 Zolang er op door gebruiker geleverde of be- of verwerkte zaken een

eigendomsvoorbehoud rust, mag de wederpartij deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening

niet bezwaren.

15.7 Indien de wederpartij in het kader van een overeenkomst in gebreke blijft met de

nakoming van haar betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert, is de

gebruiker gerechtigd de nog bij de wederpartij aanwezige zaken, die in het kader van de

overeenkomst onder eigendomsvoorbehoud zijn op- of afgeleverd, terug te nemen

onverminderd de overige rechten van de gebruiker. Voorts is de gebruiker gerechtigd om door

be- of verwerking nieuw ontstane objecten die bij de wederpartij aanwezig zijn als vuistpand

onder zich te nemen en te houden totdat de wederpartij aan al haar betalingsverplichtingen

heeft voldaan.

15.8 Indien het vestigen van een vuistpand om voorkomende redenen niet mogelijk of

wenselijk is, is de wederpartij verplicht om de opgeleverde of nog op te leveren zaken via een

autenthieke of geregistreerde onderhandse akte aan gebruiker te verpanden.

16. Geschillen

16.1 Een consumentengeschil kan naar keuze van de consument, aan welke keuze de

gebruiker is gebonden, door de consument of de gebruiker aanhangig worden gemaakt bij de

FOCWA-NIVRE Geschillencommissie, die uitspraak zal doen in het geschil tussen partijen bij

wege van bindend advies, of bij de bevoegde burgerlijke rechter.

16.2 Geschillen, niet zijnde consumentengeschillen, naar aanleiding van overeenkomsten

waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van nadere

overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, kunnen op verzoek van partijen worden

voorgelegd aan de Commissie van Toezicht voor het Carrosseriebedrijf die uitspraak zal doen

in het geschil tussen partijen bij wege van bindend advies.

16.3 Voor het geval geen gebruik wordt gemaakt van de diensten van een hierboven

genoemde Geschillencommissie, is bij uitsluiting bevoegd de arrondissementsrechtbank van

het arrondissement waarin de gebruiker gevestigd is en/of zaak doet, voor zover het een

geschil betreft dat tot de bevoegdheid van een arrondissementsrechtbank behoort.

16.4 In geval van bindend advies zoals bedoeld in 16.1 en 16.2 is de procedure als volgt:

(a) Een geschil dient schriftelijk aanhangig te worden gemaakt bij de secretaris van de

desbetreffende commissie, per adres Postbus 299, 2170 AG te Sassenheim, met vermelding

van namen en adressen van partijen en een zo duidelijk mogelijke omschrijving van het

geschil en de eis, uiterlijk binnen zes maanden nadat het geschil is ontstaan.

(b) Degene die een geschil aanhangig maakt dient klachtengeld te voldoen op een door de

secretaris van de betreffende Geschillencommissie aangegeven wijze. Het klachtengeld dient

te worden gezien als een bijdrage in de kosten die de behandeling van het geschil met zich

meebrengt.

(c) De behandeling van geschillen wordt nader bij reglement vastgesteld. Een exemplaar van

het reglement, vergezeld van een in te vullen vragenformulier, zal aan de klager worden

toegestuurd.

16.5 Geschillen die verband houden met of voortvloeien uit deze algemene voorwaarden

zullen bij uitsluiting door de bevoegde Nederlandse rechter worden beslecht. Dit beding vormt

een schriftelijke overeenkomst in de zin van artikel 17 van het EEGExecutieverdrag van 27

september 1968.

17. Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden en op aanbiedingen en overeenkomsten waarop de voorwaarden

geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, alsmede op geschillen die uit deze voorwaarden

voortvloeien of daarmee verband houden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Sassenheim, 1 juli 2010

Deze voorwaarden zijn op 26 juli 2010 gedeponeerd bij de

Arrondissementsrechtbank te Den Haag onder nummer 58/2010